Política de privacitat

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA és una Organització en què es recapten, pels diferents mitjans de què disposa, dades de caràcter personal, cosa que li atribueix una important responsabilitat en el disseny i organització de procediments, de manera que estiguin alineats amb el compliment legal a Protecció de dades. Per això, FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA-STOP SARCOMA adoptarà totes aquelles mesures de seguretat necessàries per assegurar la protecció de les dades demanades.

En l’exercici d’aquestes responsabilitats, i per tal d’establir els principis generals que han de regir el tractament de les dades de caràcter personal a l’Organització, FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA aprova aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, que notifica i posa a disposició a tots els seus grups d’interès, respectant així mateix les normes següents:

 1. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 2. La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 3. La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal serà d’aplicació a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , als seus òrgans d’administració, direcció i plantilla, així com a totes les persones que es relacionin amb FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , amb inclusió expressa dels proveïdors de servei amb accés a dades (“Encarregats del tractament”).

El responsable del tractament de les dades personals recollides a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA és: FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , proveïda de NIF/CIF: G56256696.

Les seves dades de contacte són les següents:

 • Adreça: Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona)
 • Telèfon de contacte: 683 33 73 37
 • Email de contacte: info@fundarc.org

3. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE I TRACTAMENTS DE LES DADES PERSONALS A FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA - G56256696

Dir. Postal:

Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona)

Telèfon:

683 33 73 37

Correu electrònic

info@fundarc.org

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA -STOP SARCOMA utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als tractaments següents:

Tractament de dades

SOCIS

Finalitat del tractament

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

➢ GESTIÓ D’ACTIVITATS ASSOCIATIVES, CULTURALS, RECREATIVES, ESPORTIVES I SOCIALS
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

➢ COMPLIMENT/INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS DINERÀRIES
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Termini conservació dades

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts a Normativa aplicable per atendre possibles responsabilitats .

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA són les següents:

Tractament de dades

SOCIS

Legitimació tractament

Interès legítim: consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.

Tractament de dades

SOCIS

Previsió de cessions

Les dades es comunicaran a:

➢ Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.
➢ Administració pública amb competència en la matèria.
➢ Entitats bancàries o financeres.
➢ Entitats dedicades al compliment o l’incompliment d’obligacions dineràries.

Transferències internacionals

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides .

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l’exercici d’aquests drets, heu de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

➢ FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona) ,
➢ O bé per correu electrònic a info@fundarc.org acompanyat de la còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA - G56256696

Dir. Postal:

Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona)

Telèfon:

683 33 73 37

Correu electrònic

info@fundarc.org

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA -STOP SARCOMA utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als tractaments següents:

Tractament de dades

VOLUNTARIAT

Finalitat del tractament

➢ RECURSOS HUMANS
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Termini conservació dades

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts a Normativa aplicable per atendre possibles responsabilitats .

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA són les següents:

Tractament de dades

VOLUNTARIAT

Legitimació tractament

Interès legítim: consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.

Tractament de dades

VOLUNTARIAT

Previsió de cessions

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Transferències internacionals

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides .

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l’exercici d’aquests drets, heu de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

➢ FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona) ,
➢ O bé per correu electrònic a info@fundarc.org acompanyat de la còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA - G56256696

Dir. Postal:

Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona)

Telèfon:

683 33 73 37

Correu electrònic

info@fundarc.org

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA -STOP SARCOMA utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als tractaments següents:

Tractament de dades

FORMULARI WEB

Finalitat del tractament

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Termini conservació dades

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts a Normativa aplicable per atendre possibles responsabilitats .

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA són les següents:

Tractament de dades

FORMULARI WEB

Legitimació tractament

Interès legítim: consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.

Tractament de dades

FORMULARI WEB

Previsió de cessions

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Transferències internacionals

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides .

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l’exercici d’aquests drets, heu de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

➢ FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona) ,
➢ O bé per correu electrònic a info@fundarc.org acompanyat de la còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA - G56256696

Dir. Postal:

Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona)

Telèfon:

683 33 73 37

Correu electrònic

info@fundarc.org

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA -STOP SARCOMA utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als tractaments següents:

Tractament de dades

COMPLIMENT LLEI 10/2010

Finalitat del tractament

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Termini conservació dades

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts a Normativa aplicable per atendre possibles responsabilitats .

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA són les següents:

Tractament de dades

COMPLIMENT LLEI 10/2010

Legitimació tractament

Obligació legal: Llei Prevenció Blanqueig de Capitals. De no facilitar les seves dades no es podrà realitzar la prestació pactada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.

Tractament de dades

COMPLIMENT LLEI 10/2010

Previsió de cessions

Les dades es comunicaran a:
➢ Administració pública amb competència en la matèria.
➢ SEPBLAC

Transferències internacionals

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides .

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l’exercici d’aquests drets, heu de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

➢ FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona) ,
➢ O bé per correu electrònic a info@fundarc.org acompanyat de la còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA - G56256696

Dir. Postal:

Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona)

Telèfon:

683 33 73 37

Correu electrònic

info@fundarc.org

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA -STOP SARCOMA utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als tractaments següents:

Tractament de dades

DONACIONS

Finalitat del tractament

➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

➢ GESTIÓ D’ACTIVITATS ASSOCIATIVES, CULTURALS, RECREATIVES, ESPORTIVES I SOCIALS
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

➢ COMPLIMENT/INCOMPLIMENT D’OBLIGACIONS DINERÀRIES
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

➢ ALTRES FINALITATS
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Termini conservació dades

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts a Normativa aplicable per atendre possibles responsabilitats .

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA són les següents:

Tractament de dades

DONACIONS

Legitimació tractament

Interès legítim: consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.

Tractament de dades

DONACIONS

Previsió de cessions

Les dades es comunicaran a:

➢ Administració pública amb competència en la matèria.
➢ Entitats bancàries o financeres.
➢ Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable
➢ SEPBLAC

Transferències internacionals

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides .

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l’exercici d’aquests drets, heu de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

➢ FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona) ,
➢ O bé per correu electrònic a info@fundarc.org acompanyat de la còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets per part nostra.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA - G56256696

Dir. Postal:

Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona)

Telèfon:

683 33 73 37

Correu electrònic

info@fundarc.org

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA -STOP SARCOMA utilitzem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als tractaments següents:

Tractament de dades

NEWSLETTER

Finalitat del tractament

➢ PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Termini conservació dades

Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de la persona interessada, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts a Normativa aplicable per atendre possibles responsabilitats .

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

Les bases legals per al tractament de dades personals a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA són les següents:

Tractament de dades

NEWSLETTER

Legitimació tractament

Interès legítim: consentiment de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.

Tractament de dades

NEWSLETTER

Previsió de cessions

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal.

Transferències internacionals

No es transferiran dades fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides .

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable, prèvia sol·licitud.

Per a l’exercici d’aquests drets, heu de contactar amb nosaltres, dirigint un escrit a:

➢ FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , Plaça del Casal S/N, 08811 – Canyelles (Barcelona) ,
➢ O bé per correu electrònic a info@fundarc.org acompanyat de la còpia del seu DNI.

De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per formular una reclamació, especialment quan no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets per part nostra.

4. PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

La Política de protecció de dades de caràcter personal és una mesura de Responsabilitat proactiva, que té la finalitat d’assegurar el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria i en relació amb aquesta, el respecte del dret a l’honor i la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es relacionen amb FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA.

En desenvolupament del que disposa aquesta Política, s’estableixen quins són els Principis que regeixen el tractament de dades a l’organització i en conseqüència, els procediments i les mesures organitzatives i de seguretat que les persones afectades per aquesta Política es comprometen a implementar en la seva Política àmbit de responsabilitat.

En relació amb allò exposat, FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA vetllarà pel compliment dels següents Principis:

 • Licitud, lleialtat, transparència i limitació de la finalitat.
  El tractament de dades sempre haurà de ser informat a la persona afectada, mitjançant clàusules i procediments establerts; i només es considerarà legítim si hi ha consentiment per al tractament de dades (amb especial atenció al prestat pels menors d’edat), o compta amb una altra legitimació vàlida, i la finalitat és acord amb la Normativa d’aplicació.
 • Minimització de dades.
  Les dades tractades hauran de ser adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació a les diferents finalitats del tractament.
 • Exactitud.
  Les dades han de ser exactes i, si cal, actualitzades. En aquest sentit, s’adoptaran les mesures necessàries perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats del tractament.
 • Limitació del termini de conservació.
  Les dades seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de les persones interessades durant no més temps del necessari per a la finalitat del tractament en qüestió.
 • Integritat i Confidencialitat.
  Les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit, i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 • Cessions de dades.
  Queda prohibida la compra o obtenció de dades de caràcter personal, l’origen de les quals provingui de fonts il·legítimes, o en aquells casos en què aquestes dades hagin estat recollides o cedides contravenint la llei o no se’n garanteixi suficientment la legítima procedència.
 • Contractació de proveïdors amb accés a dades.
  Només es triaran per a la contractació a proveïdors que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i de seguretat apropiades en el tractament de dades. Amb aquests, es documentarà el degut Contracte sobre això.
 • Transferències internacionals de dades.
  Tot tractament de dades de caràcter personal subjecte a la normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu s’ha de dur a terme amb estricte compliment dels requisits establerts a la llei aplicable.
 • Drets dels usuaris afectats.
  L’Empresa facilitarà a les persones afectades, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, establint a aquest efecte els procediments interns, i en particular, els models que siguin necessaris i oportuns per al seu exercici. , els quals hauran de satisfer, almenys, els requisits legals aplicables en cada cas.

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA promourà que els principis recollits en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal siguin tinguts en compte:

 1. En el disseny i la implementació de tots els procediments de treball
 2. Als productes i serveis oferts
 3. En tots els contractes i obligacions que formalitzin o assumeixin i
 4. En la implantació de tots els sistemes i plataformes que permetin l’accés del seu pla empleats o tercers i/o la recollida o tractament de dades de caràcter personal.

5. DADES PERSONALS DE MENORS D'EDAT

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

6. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, totalment xifrada o encriptada.

Tot i això, pel fet que FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA no pot garantir la total seguretat d’internet, ni l’absència de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari, sense dilació indeguda, quan tingui lloc una violació de seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als seus drets i llibertats. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació .

7. COMPROMÍS DEL PERSONAL DE FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA

Per això, expressem que els treballadors i treballadores de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , es troben informats de la present Política, i es declaren conscients que la informació de caràcter personal és un actiu de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , i en aquest respecte s’hi adhereixen, comprometent-se al següent:

 • Realitzar la formació de sensibilització en Protecció de dades que FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA posa a la vostra disposició.
 • Aplicar les mesures de seguretat a nivell d’usuari que apliquin al seu lloc de treball, sense perjudici de les responsabilitats en el disseny i la implantació que se li poguessin atribuir en funció del seu rol dins de FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA.
 • Utilitzar els formats establerts per a l’exercici de Drets per part dels usuaris afectats, i informar FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA de manera immediata, de manera que es pugui fer efectiva la resposta.
 • Informar FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA , tan bon punt en tingui coneixement, de desviacions del que estableix aquesta Política, en particular de “Violacions de seguretat de les dades personals”, utilitzant per això el format establert a aquest efecte.

8. CONTROL I AVALUACIÓ

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA realitzarà una verificació, avaluació i valoració anual, així com cada cop que hi hagi canvis significatius en els tractaments de dades, de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

A continuació FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA – STOP SARCOMA posa a la vostra disposició la seva política de protecció de dades, oferint-los igualment informació sobre els tractaments de dades que realitza.

FUNDACIÓ ANNA ROVIRA CODINA - STOP SARCOMA
Desplaça cap amunt